Head of Health Economics

Location
Wales
Salary
£61,090 to £71,475
Posted
12 Jul 2019
Closes
26 Jul 2019
Contract Type
Fixed Contract
Hours
Full Time

The Welsh Government spends approximately half of its budget on health and social care. Several factors are driving increased demand for health and social care services including an ageing and growing population and the availability of new and expensive treatments expected by patients. At the same time, the Welsh Government’s total budget has decreased substantially in real terms over the last decade. Budget pressures will remain intense for many years to come. Against this background, the need to recruit a specialist health economist to provide health and social care policy colleagues with specialist economic advice on policy interventions is critical.

The Head of Health Economics role has several purposes. The most immediate purpose is to provide health economics advice to Welsh Government Ministers and to the Health and Social Services Group within Welsh Government in order to deliver the work programme A Healthier Wales: our Plan for Health and Social Care, the Welsh Government Response to The Parliamentary Review of Health and Social Care in Wales (at this link: https://www.basw.co.uk/system/files/resources/180608healthier-wales-mainen.pdf). In doing so, the Head of Health Economics will help guide the allocation of resources in such a way that achieves effective and equitable outcomes for the citizens of Wales and value for money for Welsh Government health and social service programmes and policy interventions. 

The Welsh Government’s Head of Health Economics is a new post. The successful candidate will have the opportunity to demonstrate the contribution health economics can make to the full range of health policy interventions. The successful candidate will liaise with Welsh Government Ministers and be an expert member of various influential Health and Social Services Group policy boards. The health economics capacity may expand at a future date with the successful candidate operating as the lead official.

Pennaeth Economeg Iechyd

Cyflog: £61,090 i £71,475

Dyddiad Cau: 26 Gorffennaf 2019

Mae Llywodraeth Cymru yn gwario tua hanner ei chyllideb ar iechyd a gofal cymdeithasol. Mae nifer o ffactorau'n gyrru'r cynnydd yn y galw am wasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol, gan gynnwys cynnydd yn y boblogaeth, a'r ffaith bod canran gynyddol ohoni’n hŷn. Hefyd, mae triniaethau newydd a drud ar gael, ac mae cleifion yn disgwyl cael mynediad atynt. Ar y llaw arall, yn ystod y degawd diwethaf, mae cyfanswm cyllideb Llywodraeth Cymru wedi lleihau'n sylweddol mewn termau real. Bydd y pwysau ar y gyllideb yn parhau'n ddifrifol o drwm am flynyddoedd i ddod. Yn erbyn y cefndir hwn, mae'n hanfodol recriwtio economegydd sy'n arbenigo mewn iechyd i roi cyngor economaidd arbenigol ar ymyraethau polisi i gydweithwyr ym maes polisi iechyd a gofal cymdeithasol.

Mae nifer o ddibenion i rôl y Pennaeth Economeg Iechyd. Y diben mwyaf uniongyrchol yw rhoi cyngor ar economeg iechyd i Weinidogion Llywodraeth Cymru ac i'r Grŵp Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol yn Llywodraeth Cymru, er mwyn cyflawni amcanion y rhaglen Cymru Iachach: ein Cynllun ar gyfer Iechyd a Gofal Cymdeithasol, Ymateb Llywodraeth Cymru i'r Adolygiad Seneddol o Iechyd a Gofal Cymdeithasol yng Nghymru (Cliciwch ar y ddolen hon: https://www.basw.co.uk/systeym/files/resources/180608healthier-wales-mainen.pdf). Wrth wneud hyn, bydd y Pennaeth Economeg Iechyd yn helpu i lywio'r gwaith o ddyrannu adnoddau mewn ffordd sy'n sicrhau canlyniadau effeithiol a theg i ddinasyddion Cymru, yn ogystal â gwerth am arian i raglenni iechyd a gwasanaethau cymdeithasol Llywodraeth Cymru, yn ogystal â’i hymyraethau polisi. 

Swydd newydd yw swydd y Pennaeth Economeg Iechyd yn Llywodraeth Cymru.  Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn cael cyfle i ddangos sut y gall economeg iechyd gyfrannu at yr ystod lawn o ymyraethau polisi iechyd. Bydd yn cydweithio â Gweinidogion Llywodraeth Cymru, a bydd yn aelod arbenigol o amryw o fyrddau polisi dylanwadol y Grŵp Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol. Gallai cwmpas maes gwaith economeg iechyd ehangu rywbryd yn y dyfodol, a bryd hynny bydd angen i'r ymgeisydd llwyddiannus weithredu fel swyddog arweiniol.

To apply for this post, please click the apply button.